بسته ها

بیت کوین

1,150,000ریال
آهن
 • 300 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

1,800,000ریال
آهن
 • 300 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر
پر فروش

بیت کوین

3,650,000ریال
برنز
 • 1 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پر فروش

بیت کوین

5,650,000ریال
برنز
 • 1 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

12,250,000ریال
فولاد
 • 3500 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

18,750,000ریال
فولاد
 • 3500 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

بیت کوین

32,000,000ریال
نقره
 • 9500 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

بیت کوین

49,300,000ریال
نقره
 • 9500 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

بیت کوین

57,100,000ریال
طلا
 • 17 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

بیت کوین

87,700,000ریال
طلا
 • 17 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

120,100,000ریال
پلاتینیوم
 • 36 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

185,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 36 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

1,250,000ریال
آهن
 • 8 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

1,850,000ریال
آهن
 • 8 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر
پر فروش

دش

7,900,000ریال
برنز
 • 60 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پر فروش

دش

12,100,000ریال
برنز
 • 60 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

18,900,000ریال
فولاد
 • 150 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

29,050,000ریال
فولاد
 • 150 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

دش

47,200,000ریال
نقره
 • 400 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

دش

72,600,000ریال
نقره
 • 400 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

دش

82,600,000ریال
طلا
 • 700 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

112,100,000ریال
پلاتینیوم
 • 1 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

دش

127,000,000ریال
طلا
 • 700 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

172,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 1 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

1,400,000ریال
آهن
 • 2 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

2,150,000ریال
آهن
 • 2 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر
پر فروش

اتریوم

16,150,000ریال
برنز
 • 25 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پر فروش

اتریوم

24,800,000ریال
برنز
 • 25 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

31,500,000ریال
فولاد
 • 50 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

48,400,000ریال
فولاد
 • 50 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

اتریوم

64,900,000ریال
نقره
 • 110 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

اتریوم

98,300,000ریال
طلا
 • 180 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

اتریوم

99,800,000ریال
نقره
 • 110 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

136,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 250 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

اتریوم

151,500,000ریال
طلا
 • 180 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

209,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 250 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

مونرو

1,600,000ریال
آهن

مونرو

2,450,000ریال
آهن
پر فروش

مونرو

8,650,000ریال
برنز
پر فروش

مونرو

13,350,000ریال
برنز

مونرو

31,500,000ریال
فولاد

مونرو

48,400,000ریال
فولاد

مونرو

71,600,000ریال
نقره

مونرو

102,200,000ریال
طلا

مونرو

110,100,000ریال
نقره

مونرو

157,500,000ریال
طلا

مونرو

168,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 9 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

مونرو

258,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 9 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

زی کش

1,650,000ریال
آهن

زی کش

2,550,000ریال
آهن
پر فروش

زی کش

9,100,000ریال
برنز
پر فروش

زی کش

13,950,000ریال
برنز

زی کش

15,750,000ریال
فولاد

زی کش

24,200,000ریال
فولاد
پرطرفدار

زی کش

76,700,000ریال
نقره
پرطرفدار

زی کش

117,900,000ریال
نقره
پرطرفدار

زی کش

149,500,000ریال
طلا
 • 3 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

زی کش

230,000,000ریال
طلا
 • 3 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

زی کش

238,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 8 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

زی کش

366,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 8 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر