بسته ها

بیت کوین

1,150,000ریال
آهن
 • 300 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه

بیت کوین

1,700,000ریال
آهن
 • 300 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
پر فروش

بیت کوین

3,500,000ریال
برنز
 • 1 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
پر فروش

بیت کوین

5,400,000ریال
برنز
 • 1 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه

بیت کوین

11,700,000ریال
فولاد
 • 3500 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه

بیت کوین

17,950,000ریال
فولاد
 • 3500 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
پرطرفدار

بیت کوین

30,700,000ریال
نقره
 • 9500 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
پرطرفدار

بیت کوین

47,200,000ریال
نقره
 • 9500 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
پرطرفدار

بیت کوین

54,600,000ریال
طلا
 • 17 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
پرطرفدار

بیت کوین

84,000,000ریال
طلا
 • 17 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه

بیت کوین

115,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 36 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه

بیت کوین

177,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 36 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه

دش

1,200,000ریال
آهن
 • 8 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه

دش

1,750,000ریال
آهن
 • 8 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
پر فروش

دش

7,550,000ریال
برنز
 • 60 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
پر فروش

دش

11,600,000ریال
برنز
 • 60 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه

دش

18,100,000ریال
فولاد
 • 150 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه

دش

27,800,000ریال
فولاد
 • 150 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
پرطرفدار

دش

45,200,000ریال
نقره
 • 400 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
پرطرفدار

دش

69,500,000ریال
نقره
 • 400 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
پرطرفدار

دش

79,100,000ریال
طلا
 • 700 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه

دش

107,300,000ریال
پلاتینیوم
 • 1 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
پرطرفدار

دش

122,000,000ریال
طلا
 • 700 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه

دش

165,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 1 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه

اتریوم

1,350,000ریال
آهن
 • 2 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه

اتریوم

2,050,000ریال
آهن
 • 2 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
پر فروش

اتریوم

15,500,000ریال
برنز
 • 25 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
پر فروش

اتریوم

23,750,000ریال
برنز
 • 25 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه

اتریوم

30,200,000ریال
فولاد
 • 50 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه

اتریوم

46,400,000ریال
فولاد
 • 50 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
پرطرفدار

اتریوم

62,200,000ریال
نقره
 • 110 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
پرطرفدار

اتریوم

94,100,000ریال
طلا
 • 180 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
پرطرفدار

اتریوم

95,600,000ریال
نقره
 • 110 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه

اتریوم

130,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 250 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
پرطرفدار

اتریوم

145,000,000ریال
طلا
 • 180 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه

اتریوم

200,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 250 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه

مونرو

1,550,000ریال
آهن
 • 70 هش بر ثانیه
 • 12 ماه

مونرو

2,350,000ریال
آهن
 • 70 هش بر ثانیه
 • 24 ماه
پر فروش

مونرو

8,300,000ریال
برنز
 • 400 هش بر ثانیه
 • 12 ماه
پر فروش

مونرو

12,750,000ریال
برنز
 • 400 هش بر ثانیه
 • 24 ماه

مونرو

30,200,000ریال
فولاد
 • 1500 هش بر ثانیه
 • 12 ماه

مونرو

46,400,000ریال
فولاد
 • 1500 هش بر ثانیه
 • 24 ماه

مونرو

68,500,000ریال
نقره
 • 3800 هش بر ثانیه
 • 12 ماه

مونرو

97,900,000ریال
طلا
 • 5500 هش بر ثانیه
 • 12 ماه

مونرو

105,400,000ریال
نقره
 • 3800 هش بر ثانیه
 • 24 ماه

مونرو

151,000,000ریال
طلا
 • 5500 هش بر ثانیه
 • 24 ماه

مونرو

161,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 9 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه

مونرو

247,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 9 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه

زی کش

1,600,000ریال
آهن
 • 30 هش بر ثانیه
 • 12 ماه

زی کش

2,450,000ریال
آهن
 • 30 هش بر ثانیه
 • 24 ماه
پر فروش

زی کش

8,700,000ریال
برنز
 • 180 هش بر ثانیه
 • 12 ماه
پر فروش

زی کش

13,350,000ریال
برنز
 • 180 هش بر ثانیه
 • 24 ماه

زی کش

15,100,000ریال
فولاد
 • 300 هش بر ثانیه
 • 12 ماه

زی کش

23,200,000ریال
فولاد
 • 300 هش بر ثانیه
 • 24 ماه
پرطرفدار

زی کش

73,500,000ریال
نقره
 • 1700 هش بر ثانیه
 • 12 ماه
پرطرفدار

زی کش

113,000,000ریال
نقره
 • 1700 هش بر ثانیه
 • 24 ماه
پرطرفدار

زی کش

143,500,000ریال
طلا
 • 3 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
پرطرفدار

زی کش

220,500,000ریال
طلا
 • 3 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه

زی کش

228,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 8 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه

زی کش

350,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 8 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه